Lehoty vykonávania odborných prehliadok a skúšok (revízií) podľa STN 33 2000-6-61

Lehoty vykonávania odborných prehliadok a skúšok (revízií) podľa STN 33 2000-6-61

 

Norma platí pre:

- elektrické zariadenia a stroje pevne pripojené
- elektrické rozvodnice, skrinky, rozvádzače
- elektrické rozvody, zásuvky, svietidlá
- objekty s ochranou pred účinkami atmosferickej a statickej elektriny (blesky)

Norma STN 33 1500 platí pre všetky zariadenia, ktoré môžu ohroziť ľudské zdravie, úžitkové zvieratá alebo majetok. Účelom odbornej prehliadky a skúšky elektrických zariadení je overenie stavu zariadení z hľadiska bezpečnosti. Požiadavka bezpečnosti sa považuje za splnenú, ak elektrické zariadenie zodpovedá z hľadiska bezpečnosti príslušným ustanoveniam noriem. 

Východzia revízia: Nové elektrické zariadenie je možné uviesť do prevádzky len vtedy, ak bol ich stav z hľadiska bezpečnosti overený východzou odbornou prehliadkou a skúškou. 

Pravidelná revízia:Prevádzkovateľné elektrické zariadenia, musia byť pravidelne revidované najneskôr v stanovených lehotách (viď tabuľka). Revízia musí byť prevedená najneskôr v roku, do ktorého spadá koniec stanovenej lehoty od doby prevedenia poslednej revízie. Neplatí pre lehoty kratšie ako 1 rok. 

Tabuľka pravidelných revízií

ELEKTROINŠTALÁCIE:

Lehoty pravidelných revízií stanovených podľa prostredia (STN 33 0300)

Por. č. Druh prostredia (podľa STN 33 0300) Lehoty [rok]
1 Základné 5
2 Normálne 5
3 Studené 3
4 Horúce 3
5 Vlhké 3
6 Mokré 1
7 So zvýšenou korozívnou agresivitou 3
8 S extrémnou korozívnou agresivitou 1
9 Prašné s prachom nehorľavým 3
10 S otrasmi 2
11 S biologickými škodcami 3
12 Pasívne s nebezpečenstvom požiaru 2
13 Pasívne s nebezpečenstvom výbuchu 2
14 Vonkajšie 4
15 Pod prístreškom 4

Lehoty pravidelných revízií stanovených podľa druhu prostredia so zvýšeným rizikom ohrozenia osôb

Por. č. Umiestnenie elektrických zariadení Lehoty [rok]
1 Priestor určený k zhromažďovaniu viac ako 250 osôb (napr. kultúrne a športovné zariadenia, obchodné domy, stanice hromadnej dopravy atď.) 2
2 Murované obytné a kancelárske budovy, Rekreačné strediská, školy, materské školy, jasle, hotely a iné ubytovacie zariadenia 5
3 Rekreačné strediská, školy, materské školy, jasle, hotely a iné ubytovacie zariadenia 3
4 Objekty alebo časti objektov prevedených zo stavebných hmôt stupňa horľavosti C2, C3 (STN 78 0823) 2
5 Pojazdné a prevozné prostriedky 1
6 Dočasné zariadenia stavenišťa 0,5 (6 mesiacov)

 

BLESKOZVODY STN 34 1390:

Lehoty pravidelných revízií zariadení pre ochranu pred účinkami atmosferickej a statickej elektriny

Por.č. Druh objektu Lehoty [rok]
1 Objekty a priestory s prostredím s nebezpečenstvom výbuchu alebo požiaru, objekty konštruované zo stavebných hmôt stupňa horľavosti C1, C2, C3 2
2 Ostatné 5

 

AKTÍVNE BLESKOZVODY (Pulsar) STN 34 1391:

Lehoty pravidelných revízií zariadení pre ochranu pred účinkami atmosferickej a statickej elektriny chránené aktívnymi bleskzovodmi.

  Normálny interval Skrátený interval
Stupeň I 2 roky 1 rok
Stupeň II 3 roky 2 roky
Stupeň III 3 roky 2 roky
Ostatné   5 rokov

 

Lehoty vykonávania odborných prehliadok a skúšok (revízií) elektrických spotrebičov počas ich používania podľa STN 33 1610

Norma platí pre: 
- elektrické spotrebiče pre domácnosť a podobné účely,
- elektrické svietidlá,
- elektrické zariadenia informačnej techniky,
- prístroje spotrebnej elektroniky,
- pohyblivé prívody a predlžovacie vedenia,
- elektrické a elektronické meracie prístroje,
- ostatné elektrické spotrebiče podobného charakteru.

Norma sa nevzťahuje na elektrické zdravotnícke zariadenia, elektrické zariadenia pre bane, elektrické zariadenia do priestorov s nebezpečenstvom výbuchu. 

Elektrické spotrebiče a ich používanie:

3.2.1 Neprenosný spotrebič spotrebič, ktorý nie je prenosný, alebo spotrebič, ktorý je pripevnený
3.2.2 Pripevnený spotrebič spotrebič, ktorý je určený k používaniu, keď je pripevnený k podložke alebo iným spôsobom zaistený na určitom mieste
3.2.3 Prenosný spotrebič spotrebič, s ktorým sa pri práci manipuluje, alebo iný ako je pripevnený spotrebič s hmotnosťou menšou než 18kg
3.2.4 Spotrebič držaný v ruke prenosný spotrebič určený k tomu, aby bol počas normálneho používania držaný v ruke, pričom prípadný motor je neoddeliteľnou súčasťou spotrebiča

Rozdelenie podľa používania:

A - poskytované formou prenájmu ďalšiemu užívateľovi
B - používané vonku (stavby, zemné práce atď.)
C - používané pri priemyslovej a remeselníckej činnosti vo vnút.priestoroch
D - používané vo verejných priestoroch (školy, kluby, hotely atď.)
E - používané pri administratívnej činnosti 

Skupina elektrických spotrebičov Spotrebiče držané v ruke (3.2.4) Prenosné spotrebiče (3.2.3) Neprenosné a pripevnené spotrebiče (3.2.1, 3.2.2)
kontrola revízia kontrola revízia kontrola revízia
A Vždy pred vydaním užívateľovi
B pred použitím 1x za 3 mesiace pred použitím 1x za 3 mesiace pred použitím 1x za 6 mesiacov
C pred použitím 1x za 6 mesiacov pred použitím 1x za 12 mesiacov pred použitím podľa STN 33200-6-61
D 1x za týždeň 1x za 12 mesiacov 1x za mesiac 1x za 12 mesiacov 1x za 3 mesiace podľa STN 33200-6-61
E 1x za mesiac 1x za 12 mesiacov 1x za 6 mesiacov 1x za 24 mesiacov 1x za 12 mesiacov podľa STN 33200-6-61

 

Kontrolu elektrického spotrebiča môže vykonávať aj zamestnanec firmy, ktorý je poverený vykonávaním kontroly.

Pri prehliadke sa elektrický spotrebič dôkladne obhliadne zvonku: 
· kryty, držadlá, ovládacie prvky a pod. nesmú byť poškodené tak, aby bola znížená ochrana pred nebezpečným dotykom, 
· pevne pripojený pohyblivý prívod nesmie mať poškodenú, spuchnutú alebo nadmerne zatvrdnutú izoláciu, pri vstupe do spotrebiča musí byť zabezpečený ochrannou návlačkou (alebo – u neprenosných spotrebičoch – priechodkou) a musí byť zaistený proti vytrhnutiu, vidlica nesmie byť poškodená, 
· predlžovací alebo pohyblivý alebo odpojiteľný prívod nesmie mať poškodenú, spuchnutú alebo nadmerne opotrebovanú izoláciu 

Lehoty vykonávania odborných prehliadok a skúšok (revízií) elektrického ručného náradia podľa STN 33 1600

Norma platí pre:
- elektrické ručné náradie 

Rozdelenie náradia podľa používania:
A – s náradím sa pracuje len občas ( do 100 prevádzkových hodín ročne)
B – s náradím sa pracuje často krátkodobo ( 100 – 250 prev.hodín ročne)
C – s náradím sa pracuje často dlhšie ( viac ako 250 prev.hodín ročne)

Rozdelenie náradia podľa triedy ochrany:
I – náradie má svorku pre pripojenie ochranného vodiča
II – náradie má dvojitú izoláciu
III – náradie pre svojú prevádzku používa bezpečné napätie

Skupina Náradie triedy ochrany Lehoty
A I. 6 mesiacov
II. a III. 12 mesiacov
B I. 3 mesiacov
II. a III. 6 mesiacov
C I. 2 mesiace
II. a III. 3 mesiace