Revízie kotlov a tlakových nádob

Spoločnosť REVIT-NITRA s.r.o. ponúka svoje služby a odbornú pomoc v týchto oblastiach odborných prehliadok a odborných skúšok kotlov a tlakových nádob v zmysle vyhl. 508/2009 Z.z.:

 
- výkon odborných prehliadok a skúšok tlakových nádob stabilných
 
- výkon periodických odborných prehliadok a skúšok tlakových nádob na dopravu plynov
 
- výkon odborných prehliadok a skúšok parných a kvapalinových kotlov 
 
- výkon odborných prehliadok nízkotlakých kotolní v zmysle vyhl. 25/1984 Z.z.
 
 
Oprávnenie na výkon činnosti našej spoločnosti je v rozsahu:
Aa4 - kotly parné a kvapalinové IV. trieda 
Ab1 - tlakové nádoby stabilné IV. trieda 
Ab2 - tlakové nádoby stabilné III. trieda 
Ba1 - kotly parné a kvapalinové V. trieda 
Bb1 - tlakové nádoby stabilné II. trieda 
Bb2 - tlakové nádoby stabilné I. trieda 
Bd1 - potrubné vedenia, v ktorých pracovnou látkou je vodná para alebo horúca voda I. trieda 
Bd2 - potrubné vedenia, v ktorých pracovnou látkou je vzduch II. trieda 
Bezpečnostné zariadenia:
Be1 - zabezpečujúce prekročeniu najvyššieho pretlaku
Be2 - zabezpečujúce sledovanie a dodržiavanie pracovnej teploty
Be3 - zabezpečujúce sledovanie úrovne hladiny