Legislatíva

 

VYHRADENÉ TECHNICKÉ ZARIADENIA

 

 

Vyhláška 508/2009 Z.z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia

 Príloha č. 5   PDF
 Príloha č. 6   PDF
 Príloha č. 7   PDF
 Príloha č. 8   PDF
 Príloha č. 9   PDF
 Príloha č. 10  PDF
 Príloha č. 11   PDF

 

 

ELETRICKÉ ZARIADENIA

 

STN 34 3800

STN 33 1500

STN 33 2000–6–61

STN 33 1600

STN 33 1610

STN EN 60204–1

 

PLYNOVÉ A TLAKOVÉ ZARIADENIA

 

Vyhláška č.86/1978 Z.z. o kontrolách, revíziách a skúškach plynových zariadení v znení 74/1996

 

Vyhláška č. 75/1996 Z.z. ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 25/1984 Zb. na zaistenie bezpečnosti práce v nízkotlakových kotolniach

 

Vyhláška 25/1984 Z.z. na zaistenie bezpečnosti práce v nízkotlakových kotolniach v znení vyhlášky č. 75/1996 Z.z.

 

Vyhláška č. 17/2007 Z.z. o pravidelnej kontrole kotlov, vykurovacích sústav a klimatizačných systémov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Vyhláška č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike

 

STN 69 0012 - Tlakové nádoby stabilné. Technické pravidlá

STN 07 0703 - Predpisy pre plynové vykurovanie parných, horúcovodných a teplovodných kotlov

STN 06 0312 - Ústredné sálavé vykurovanie zo zabetónovanými trubkami. Projektovanie a montáž

 

ZDVÍHACIE ZARIADENIA

 

REGÁLE

 

Nariadenie vlády č. 392/2006 Z.z

 

STN 26 9030 Skladovanie. Zásady bezpečnej manipulácie

 

KOMÍNY

 

Vyhláška č. 401/2007

 

BOZP

NV SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na prostriedky ľudovej zábavy, zariadenia detských ihrísk a športovo-rekreačné zariadenia

Oznámenie MZ SR o vydaní opatrenia o ustanovení výšky náhrady za bolesť a výšky náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2010

Vyhláška MZ SR o podrobnostiach o účele, obsahu a rámcových programoch rekondičného pobytu

Zákon o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon)

Vyhláška MPSVaR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri lesnej práci a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a na obsluhu niektorých technických zariadení

Vyhláška MPSVaR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri poľnohospodárskej práci

VÝNOS MH SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných požiadavkách na klasifikáciu, označovanie a balenie nebezpečných látok a zmesí

Vyhláška MPSVaR SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia
  

Zákon o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Oznámenie MZ SR o vydaní opatrenia o ustanovení výšky náhrady za bolesť a výšky náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2009

NV SR o uvádzaní pyrotechnických výrobkov na trh

 

NV SR č. 436/2008, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strojové zariadenia

 

Oznámenie MZ SR č. 186/2008 o vydaní opatrenia o ustanovení výšky náhrady za bolesť a výšky náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2008

 

NV SR č. 35/2008, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na osobné ochranné prostriedky

 

NV SR č. 404/2007 o všeobecnej bezpečnosti výrobkov

 

zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

 

Vyhláška MPSVaR SR č. 356/2007, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách a rozsahu výchovnej a vzdelávacej činnosti, o projekte výchovy a vzdelávania, vedení predpísanej dokumentácie a overovaní vedomostí účastníkov výchovnej a vzdelávacej činnosti(úplné znenie k 1.9.2007)

 

NV SR č. 298/2007, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o činnostiach testovacích pracovísk, pracovných náplniach zamestnancov v nich zamestnaných a podrobnosti o činnostiach a pracovných náplniach inšpektorov vykonávajúcich inšpekcie a overovanie dodržiavania zásad správnej laboratórnej praxe

 

Oznámenie MZ SR č. 208/2007o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje výška náhrady za bolesť a výška náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2007

 

Vyhláška MZ SR č. 504/2006 o spôsobe hlásenia, registrácie a evidencie choroby z povolania a ohrozenia chorobou z povolania

 

Vyhláška MPSVaR SR č. 500/2006, ktorou sa ustanovuje vzor záznamu o registrovanom pracovnom úraze

 

NV SR č. 396/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko

 

NV SR č. 395/2006 o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov

 

NV SR č. 393/2006 o minimálnych požiadavkách na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo výbušnom prostredí

 

NV SR č. 392/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov

 

NV SR č. 391/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko

 

NV SR č. 387/2006 o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci

 

NV SR č. 356/2006 o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci(úplné znenie k 1.7.2007)

 

NV SR č. 355/2006 o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci (úplné znenie k 1.7.2007)

 

NV SR č. 346/2006 o požiadavkách na zabezpečenie radiačnej ochrany externých pracovníkov vystavených riziku ionizujúceho žiarenia počas ich činnosti v kontrolovanom pásme

 

NV SR č. 345/2006 o základných bezpečnostných požiadavkách na ochranu zdravia pracovníkov a obyvateľov pred ionizujúcim žiarením

 

NV SR č.338/2006 o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou biologickým faktorom pri práci

 

NV SR č. 329/2006 o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou elektromagnetickému poľu(úplné znenie k 1.7.2008)

 

NV SR č.281/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami

 

NV SR č.276/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci so zobrazovacími jednotkami

 

NV SR č.253/2006 o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou azbestu pri práci

 

Oznámenie MZ SR č.242/2006 o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje výška náhrady za bolesť a výška náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia pre rok 2006

 

Zákon č.125/2006 o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(úplné znenie k 1.1.2008)

 

Zákon č. 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov(úplné znenie k 1.5.2008)

 

NV SR č. 115/2006 o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku

(úplné znenie k 15.10.2006)

 

NV SR č. 79/2006, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na účinnosť teplovodných kotlov spaľujúcich kvapalné palivá alebo plynné palivá a o postupoch posudzovania ich zhody

 

Vyhláška MZ SR č. 33/2006 o podrobnostiach posudzovania zdravotnej spôsobilosti osôb na poskytovanie služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti súkromnými bezpečnostnými službami

 

NV SR č. 416/2005 o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou vibráciám (úplné znenie k 1.1.2006)

 

Oznámenie MZ SR č. 207/2005 o vydaní opatrenia z 11. mája 2005 č. 11111/2005- SL, ktorým sa ustanovuje výška náhrady za bolesť a výška náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia pre rok 2005

 

NV SR č. 194/2005 o elektromagnetickej kompatibilite(úplné znenie k 20.7.2007)

 

Zákon č. 82/2005 o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov(úplné znenie k 1.7.2006)

 

Zákon č. 2/2005 o posudzovaní a kontrole hluku vo vonkajšom prostredí a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov(úplné znenie k 1.1.2009)

 

Zákon č. 437/2004 o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov(úplné znenie k 1.1.2009)

 

Zákon č. 377/2004 o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (úplné znenie k 1.1.2009)

 

Zákon č. 365/2004 o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) (úplné znenie k 15.10.2008)

 

NV SR č. 310/2004, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strojové zariadenia

 

NV SR č. 308/2004, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody pre elektrické zariadenia, ktoré sa používajú v určitom rozsahu napätia(úplné znenie k 1.10.2007)

 

NV SR č. 286/2004, ktorým sa ustanovuje zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané mladistvým zamestnancom, a ktorým sa ustanovujú niektoré povinnosti zamestnávateľom pri zamestnávaní mladistvých zamestnancov

 

NV SR č. 272/2004, ktorým sa ustanovuje zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané tehotným ženám, matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám, zoznam prác a pracovísk spojených so špecifickým rizikom pre tehotné ženy, matky do konca deviateho mesiaca po pôrode a pre dojčiace ženy a ktorým sa ustanovujú niektoré povinnosti zamestnávateľom pri zamestnávaní týchto žien

 

Oznámenie MZV SR č. 262/2004 sedem príloh k Protokolu k Európskej dohode o pridružení uzatvorenej medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Slovenskou republikou na druhej strane o posudzovaní zhody a uznávaní priemyselných výrobkov (PECA)

 

Vyhláška č. 558/2003, ktorou sa ustanovuje spôsob označenia úsekov diaľnic, ciest pre motorové vozidlá a ciest I. triedy, ktorých užívanie podlieha úhrade, vzor nálepky a spôsob jej umiestnenia na motorovom vozidle

 

558/2003 Príloha č. 1 k zákonu č. 558/2003 Z.z.

 

558/2003 Príloha č. 2 k zákonu č. 558/2003 Z.z.

 

558/2003 Príloha č. 3 k zákonu č. 558/2003 Z.z.

 

Zákon č. 534/2003 o organizácii štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Zákon č. 461/2003 o sociálnom poistení (úplné znenie k 1.1.2009)

 

NV SR č. 379/2003, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na zvárané fľaše na plyn z nelegovanej ocele

 

379/2003 Príloha k NV č. 379/2003 Z.z.

 

NV SR č. 378/2003, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na bezšvové fľaše na plyny z nelegovaného hliníka a hliníkových zliatin

 

Príloha č. 378/2003 k NV č. 378/2003 Z.z.

 

NV SR č. 377/2003, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na bezšvové oceľové plynové tlakové fľaše

 

377/2003 Príloha k NV č. 377/2003 Z.z.

NV SR č. 376/2003, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o tlakových nádobách a ich inšpekcii

 

NV SR č. 176/2003, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a o postupoch posudzovania zhody na prepravné tlakové zariadenia

 

Oznámenie MZV SR č. 77/2003 o prijatí Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce o nočnej práci č. 171 z roku 1990

 

NV č. 594/2002, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na energetickú účinnosť a postupoch posudzovania zhody na elektrické predradníky žiarivkových zdrojov svetla

 

NV č. 576/2002, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na tlakové zariadenie a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 400/1999 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na ostatné určené výrobky v znení neskorších predpisov

 

Zákon č. 261/2002 o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov (úplné znenie k 1.7.2005)

 

NV SR č. 222/2002, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody emisií hluku zariadení používaných vo vonkajšom priestore

 

NV č. 117/2002 o minimálnych požiadavkách na bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov pri banskej činnosti a pri dobývaní ložísk nevyhradených nerastov

 

NV č. 571/2001, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na výťahy(úplné znenie k 29.12.2009)

 

Vyhláška č. 515/2001 o podrobnostiach o obsahu karty bezpečnostných údajov

 

NV č. 513/2001, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na jednoduché tlakové nádoby v znení NV č. 328/2003 Z.z.

 

Vyhláška č.511/2001 o podrobnostiach o hodnotení rizík existujúcich chemických látok a nových chemických látok pre život a zdravie ľudí a pre životné prostredie

 

Zákonník práce č.311/2001 v znení neskorších predpisov(úplné znenie k 1.1.2009)

 

NV č. 179/2001, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na výbušniny na civilné použitie v znení NV č. 294/2002 Z.z.

 

Zákon č. 163/2001 o chemických látkach a prípravkoch znení neskorších predpisov

 

NV č. 117/2001, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody zariadení a ochranných systémoch určených na použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu v znení NV č. 296/2002 Z.z.

 

NV č. 393/1999, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na spotrebiče plynných palív v znení neskorších predpisov (úplné znenie k 1. 8. 2003)        04/04

 

Zákon č. 264/1999 o technických požiadavkách na výrobky (posudzovanie zhody) v znení neskorších predpisov(úplné znenie k 1. 8. 2003)

 

Vyhláška č. 78/1996 o preprave a prenášaní výbušnín v priestoroch organizácie

 

Vyhláška č. 77/1996 o uskladňovaní výbušnín

 

Vyhláška č.78/1993, ktorou sa ustanovujú požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a ochrane zdravia pri výrobe a spracovaní výbušnín

 

Ústava SR 460/1992 v znení neskorších predpisov (úplné znenie k 1.5.2006)

 

Vyhláška č. 208/1991 o bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke, údržbe a opravách vozidiel

 

Ústavný zákon č. 23/1991, ktorým sa uvádza Listina základných práv a slobôd

 

Zákon č. 2/1991 o kolektívnom vyjednávaní(úplné znenie k 1.1.2008)

 

Vyhláška č. 374/1990 o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach

 

Vyhláška č. 38/1990, ktorou sa určujú niektoré podmienky na zaistenie bezpečnej a plynulej prevádzky zdvíhacích zariadení a manipuláciu s kontajnermi ISO radu 1

 

OPP

 

Vyhláška MV SR č. 478/2008 o vlastnostiach, konkrétnych podmienkach prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly požiarneho uzáveru

 

Vyhláška NV SR č. 614/2007, ktorým sa ustanovuje stupnica platových taríf príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a príslušníkov Horskej záchrannej služby

 

Vyhláška MV SR č. 605/2007 o vykonávaní kontroly protipožiarnej bezpečnosti elektrického zariadenia

 

Vyhláška MVSR č.401/2007 o technických podmienkach a požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu a o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol

 

Vyhláška MV SR č. 258/2007 o požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri skladovaní, ukladaní a pri manipulácii s tuhými horľavými látkami

 

Vyhláška MV SR č. 611/2006 o hasičských jednotkách

 

Vyhláška MV SR č.169/2006 o konkrétnych vlastnostiach stabilného hasiaceho zariadenia a polo stabilného hasiaceho zariadenia a o podmienkach ich prevádzkovania a zabezpečenia ich pravidelnej kontroly

 

Vyhláška MV SR č. 162/2006 o vlastnostiach, konkrétnych podmienkach prevádzkovania a o zabezpečení pravidelnej kontroly hasičskej techniky a vecných prostriedkov na ochranu pred požiarmi

 

Vyhláška MV SR č. 699/2004 o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov

 

Vyhláška MVSR č. 142/2004 o protipožiarnej bezpečnosti pri výstavbe a pri užívaní prevádzkarne a iných priestorov, v ktorých sa vykonáva povrchová úprava výrobkov náterovými látkami

 

Vyhláška MVSR č. 96/2004, ktorou sa ustanovujú zásady protipožiarnej bezpečnosti pri manipulácii a skladovaní horľavých kvapalín, ťažkých vykurovacích olejov a rastlinných a živočíšnych tukov a olejov

 

Vyhláška MVSR č. 94/2004, ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb(úplné znenie k 1.8.2007)

 

Prílohy k vyhláške č. 94/2004 Z.z.

 

Vyhláška MVSR č. 726/2002, ktorou sa ustanovujú vlastnosti elektrickej požiarnej signalizácie, podmienky jej prevádzkovania a zabezpečenia jej pravidelnej kontroly

 

Vyhláška MVSR č. 719/2002, ktorou sa ustanovujú vlastnosti, podmienky prevádzkovania a zabezpečenie pravidelnej kontroly prenosných hasiacich prístrojov a pojazdných hasiacich prístrojov

 

Vyhláška MVSR č. 628/2002, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov (§ 22 Ochrana pred požiarom)

 

Vyhláška č. 325/2002 o poskytovaní darov a jednorazového mimoriadneho odškodnenia na úseku ochrany pred požiarmi

 

Zákon č. 261/2002 o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov(úplné znenie k 1.7.2005)

 

Zákon č. 129/2002 o integrovanom záchrannom systéme

(úplné znenie k 1.1.2009)

 

Vyhláška MVSR č. 123/2002, ktorou sa ustanovuje katalóg činností v Hasičskom a záchrannom zbore v znení vyhlášky č. 48/2003 Z.z. (úplné znenie k 15.2.2003)

 

Vyhláška MVSR č. 121/2002 o požiarnej prevencii(úplné znenie k 1.1.2006)

 

Vyhláška MVSR č. 55/2002, ktorou sa určujú sídla a územné obvody krajských riaditeľstiev Hasičského a záchranného zboru, okresných riaditeľstiev Hasičského a záchranného zboru a sídla hasičských staníc

 

Zákon č.315/2001 o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov

(úplné znenie k 1.1.2009)

 

Zákon č. 314/2001 o ochrane pred požiarmi znení neskorších predpisov (úplné znenie k 1.1.2009)

 

Vyhláška MVSR č. 285/2001, ktorou sa určujú vlastnosti požiarnych uzáverov, podmienky ich prevádzkovania a zabezpečenia ich pravidelnej kontroly

 

Vyhláška MVSR č. 124/2000, ktorou sa ustanovujú zásady požiarnej bezpečnosti pri činnostiach s horľavými plynmi a horenie podporujúcimi plynmi

 

Prílohy k vyhláške č. 124/2000 Z.z.

 

Zákon č. 71/1967 o správnom konaní (správny poriadok)(úplné znenie k 1.1.2009)